آرش کمانگیر

حسن آخریان، معروف به جلاد بند یک زندان گوهردشت کرج برکنار شد

بنابه گزارشات رسیده “به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” حسن آخریان معروف به جلاد بند ۱ زندان گوهردشت کرج که در شکنجه و جنایت شهرت خاصی داشت پس از افشاگری گسترده جنایتهای او از ریاست بند ۱ زندان گوهردشت کرج برکنار شد

تمنا یا وصال

همانطور که تغییر می دهیم، تغییر نیز می کنیم

نه دموکراسی بمعنی وحدت فولادی مخالفین طبقات است برای پیشگیری ازترس از آنها، و نه سوسیالیسم به مفهوم تنها دیدن افتراقات می باشد. اینها دو روی سکه یی هستند که جامعه صنعتی می نامیم – دوره پیش درآمدش را سرمایه داری نامیده اند. صنعت، سوسیالیسم و دمکراسی عملا سه نگاه هستند به یک واقعیت

جهد، عمل، تدبیر، اندیشه، دانش و علم

سوختن چوب علم نیست، هیزم كردن و سوزاندن چوب علم است

یك عده مدعی هستند كه ما "همه چیز داشته ایم" و اسلام وعرب بر بادشان دادند و یا تعبیر "هیدورلیكی علمی" از هم دین و هم دنیا. خوب، اینها باید بگویند كه چرا به اعراب "باختیم"، و چرا حدود هزار سال در "قعر ركود و افولی هولناك" بسر برده ایم. و سی سال است كه هنوز همان سئوال را مطرح می كنیم كه در طول سه چهار قرن اخیر، گاهی بزبان امیر كبیر، زمانی مصدق، و حتا بزبان مشروطه، دایما تكرار كرده و و از ترس پاسخگویی، شیفتگی را پیشه كرده ایم... 

اشتراک در RSS - آرش کمانگیر