صبری نجفی

تقدیر از جنبش زنان و جنبش دانشجویی ایران در ایتالیا

در بزرگداشت منصوره شجاعی خانم لئورا ماتئی استاد انستیتو تاریخ مقاومت در شهر "سی نا" از تلاش های منصوره برای حقوق زنان ایران ؛برای برابری و نوشته های او در زمینه های فرهنگی و اجتماعی سخن گفت و از اینکه در این فرصت می توانند مسائل زنان ایران را باز گو کنند ابراز خرسندی کرد

اشتراک در RSS - صبری نجفی