بیژن حکمت

جنبش سبز و انتخابات آزاد

اگر تا دیروز برکناری احمدی نژاد شعار جنبش بود، امروز همانطور که در هفدهمین بیانیه موسوی هم آمده است، این شعار، انتخابات آزاد است. اگر میرحسین موسوی بر سازمانیابی راه سبز امید با منشوری جداگانه اصرار دارد باز نقطه تلاقی و اتصال این این گرایش با سایر گرایش های آزادیخواهانه همین راهبرد انتخابات آزادست که میتواند امکان کنش جمعی هدفمندتری را در فرصت های سیاسی آینده فراهم آورد

بازهم در باره شعارها در تظاهرات

منقد محترم بجای بررسی رابطه سرکوب و شعارهای تند در تظاهرات خیابانی، اصولاً صورت مسئله را پاک می کند و تفاوتی بین شدت وتشدید سرکوب نمی بیند، حال آن که اشاره خود او به گذشته، باید دستکم آگاهش می ساخت که سرکوب دارای مدارجی است و می تواند از آنچه امروز هست فراتر رود

انتخابات آزادراهبردی برای جنبش سبز

... با آمدن مردم به خیابان و ایستادگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی جنبشی پدید آمده است که می تواند با زدودن هرنوع تمایز و تبعیضی در امر انتخابات راه را برای رفع تبعیض در کشورداری نیز بگشاید و نیرو، اسباب و محمل آنرا فراهم آورد

اشتراک در RSS - بیژن حکمت