نامدار بی نام

اصلاح یا انقلاب - کدامین گزینه،کدامین راهکار (قسمت چهارم)

حاكمان جمهوری اسلامی طی زمامداری خود نه تنها زمینه ایجاد رفرم تدریجی و سراسری در كشور را ایجاد ننمودند بلكه به همان اصلاحات نیم بند دوران خاتمی قانع نبوده و در جوار آن به اعمال كنترلی موازی خود ادامه داده و برای عبور از بحران های آن زمان آن را هدایت و مهار كردند

ترجمه یا مسلخ دو انقلاب

آیا از خود سوال كرده اید پس از آنكه كنتراها دولت را در اختیار گرفتند چرا از دشمنی كشورهای "دمكرات" نسبت به نیكارگوئه كاسته شد، آیا فكر نكرده اید كه تمام تلاش كشورهای غیر ایدئولوژیك و دمكرات مورد نظر شما بدین خاطر بوده است تا این كشور مسیری غیر از بازسازی را دنبال كند؟ آیا در كشوری كه بر اثر فشار امپریالیسم اهداف انقلاب به حاشیه رفت و ضد انقلاب در قدرت سهیم شد،می توان از ساختن، وحدت ملی و دمكراسی واقعی صحبت به میان آورد؟

فراموش نخواهم کرد!

امپریالیسم و ارتجاع اسلامی پس از سازش در قیام بهمن 1357 تصمیم گرفتند با به اجرا گذاشتن پروژه شوك درمانی فشار و جنایت قرون وسطی را بر جامعه ایران تحمیل و انقلابیون را از عرصه سیاسی حذف و مردم ایران را برای همیشه نسبت به انقلاب و انقلابیون بدبین نمایند 

اصلاح یا انقلاب - کدامین گزینه،کدامین راهکار ( قسمت دوم )

مبارزات مردم در تقابل با رژیم استبدادی به صورت تدافعی، اصلاحی و یا براندازی هر چند با تلفات بسیاری همراه بوده است ولی باید پذیرفت وضعیت دهه دوم كشورمان تحت حاكمیت اسلامی حاصل مجموع این سه شكل از مبارزه در صحنه سیاسی و اجتماعی بوده و میزان تاثیر گذاری هر كدام از آنها در شرایط مختلف یقینا متفاوت بوده است

اصلاح یا انقلاب - کدامین گزینه، کدامین راهکار ( قسمت اول )

رفرم محصول فرعی مبارزه انقلابی است، انقلابیون از رفرم برای بیداری و تشكل توده ها و پیشبرد اهداف انقلابی خود استفاده می كنند، در جریان مبارزه برای تحقق این رفرمها توده های مردم تجربه سیاسی مهمی كسب می كنند

وظیفه کنونی احزاب و سازمانهای سیاسی چپ

همه احزاب و سازمانهای اپوزیسیون با وجود تفاوتهای بسیار باید بتوانند بر سر پلاتفرمی دمکراتیک اتفاق نظر نمایند. تجربه نشان میدهد تنها راه رسیدن به استقلال، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، سرنگونی حاکمیت جمهوری اسلامی توسط مردم ایران با پیروی از شورای رهبری مشخص و برنامه ای شفاف است

مصاحبه و طریقت آقای فرخ نگهدار

ایشان با صراحت تائید نمودند كه به سوسیالیسم و ماركسیسم اعتقادی ندارد، بلكه فردی سوسیال دمكرات و اصلاح طلب می باشد، و اصولا ماركسیسم و تئوری انقلابی در جهان موضوعیت و كاربرد خود را از دست داده و پیروی از این ایده سرانجام به دیكتاتوری ختم خواهد شد

پاسخی کوتاه به سئوالهای طرح شده توسط آقای فریبرز عظیمی در قسمت نظرات

از نظر اینجانب كلیه نیروهای سیاسی كه معتقد به برقراری آزادی، دمكراسی، عدالت اجتماعی و نفی استثمار می باشند، تحت هر نامی می توانند در اپوزیسیون چپ قرار گیرند و آن بخش از این نیروهای چپ كه خواهان برچیدن سیستم سرمایه داری، محو نظام طبقاتی و برقراری نظام كمونیستی هستند، به اپوزیسیون كمونیستی تعلق خواهند داشت

اشتراک در RSS - نامدار بی نام