امین مهرنیا

لزوم موضعگیری جنبش سبز در مسائل هسته ای

مسئولیت اقتضا میکند که نیروی سیاسی معتقد به دموکراسی با طرح نظر خویش درباره سیاست خارجی در برابر ارادهای که گفتگو در این خصوص را تعطیل کرده است و به تصلب شکل گرفته در جامعه، پایان بخشیده و صدای اعتراض جامعه به ندانم کاریها و اشتباهاتی باشد که تا امروز هزینه هایی گزاف به کشور تحمیل نموده است

اشتراک در RSS - امین مهرنیا