فرزانه عظیمی

آغازی نو: تشکیل حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

خستگی سال ها تلاش و بخصوص کارهای زیادی که در چند ماه آخر بسیاری از شرکت کنندگان در کنگره با آن درگیر بودند، انرژی کافی برای لذت بردن از این پیروزی در آخرین لحظات کنگره و پس از انتخاب شورای مرکزی را، برای بسیاری از آنان نگذاشت. طولانی بودن این پروسه، باور به پیروزی را مشکل تر می کرد. اما وقتی که پس از پایان کنگره مشترک، پیام های تبریک چه خصوصی و چه علنی آغاز گشت، به مرور تاثیرات و بازتاب این کنگره در خارج از آن آشکارتر گشت.

«دختران خیابان انقلاب»، چهار دهه پس از انقلاب

حجاب تنها مسئله ای است که به همه زنان مربوط می شود. چه داشتن اش و چه نداشتن اش. بنابراین مبارزه برای این خواست اولیه، مبارزه برای حقوق اولیه و مدنی بیش از نیمی از جامعه است. ...
در آستانه سی و نهمین سالگرد انقلاب بهمن، ضمن ارج گذاشتن به مبارزه علیه استبداد و برای آزادی و برابری، با پشتیبانی از اعتراض و خواست «دختران خیابان انقلاب»، بار دیگر اما با روشی دیگر، به خیابان انقلاب برگردیم و خواست آزادی و برابری و رفع تبیعض علیه زنان را هرچه رساتر فریاد کنیم. پیروزی تنها در سایه مبارزه ای پیگیر و متحد امکان پذیر است!

پاسخ به چند پرسش

فرزانه عظیمی در گفتگو با عصرنو

ما نیرو و انرژی بسیاری در تکرار کارهایی مشابه از دست می دهیم. ما به جای تمرکز فکر و نیروهای پراکنده مان، بیشتر انرژی مان را صرف جدل و رقابت با یکدیگر می کنیم. ما برای این که بتوانیم به عنوان نیرویی در جامعه مطرح باشیم، اول باید قدرت عمل داشته باشیم و این کار همان طور که گفتم حداقلی از کمیت و کیفیت را طلب می کند. جمع بزرگ تر با نیروی بیشتر، با ایده های متنوع تر، رقابت با سایر نیروها در عرصه سیاسی را جایگزین رقابت دائم با هم سنخ های خود در چپ خواهد کرد

جنبش سبز، جنبش مطالباتی مدرن

تغییرات تدریجی که مردم ایران و آزادیخواهان بیش از یک سده برای آن مبارزه کرده بودند، در جنبش سبز به یک تغییر کیفی تبدیل شد: مدرنیته سیاسی خود را در مفهوم مدرن از دمکراسی و شهروندی نشان داد. یک جنبش نو زاده شد که مطالباتی بودن و تکثرگرایی از ویژگی های آن بود. از جمله این مطالبات، اجرای قانون و احقاق حقوق شهروندی بود که در شعار«رای من کو» متبلور شد

اشتراک در RSS - فرزانه عظیمی