امیر فاضلی

جنبش چپ واحوال پرسی ازروحانیون غیرحکومتی

برخی از دوستان هنوز خشونت رژیم و خصوصیات مردم ایران را عامل سکوت مردم را عنوان می کنند. تجربه روی مین رفتن؛ خطر کردن و کشته شدن در راه دفاع از میهن در برابر صدام گواه شجاعت مردم ایران است. تاریخ مبارزه مردم کردستان و شیعه عراق در برابر صدام؛ کنار مبارزه دیگر مردم جهان در برابر دیکتاتوریهای خشنی نظیر لیبی و سوریه گواه ان است که مردم بخاطر خشونت دست از مبارزه نمی کشند

اشتراک در RSS - امیر فاضلی