پالتاک

پيرامون بيانيه شماره ١۸ ميرحسين موسوی

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پیرامون ارزیابی یکساله از جنبش سبزو راهای تدوام وگسترش آن

کمال ارس: جبهه ملی ایران-اروپا
محمد مصری: حزب کومله کردستان ایران
جمشید مهر: سازمان اتحاد فدائیان ایران
علی پورنقوی: سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
در اتاق پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گفتگو با احمد پورمندی و اکبر عطری
پيرامون: ارزيابی از نقاط قوت و ضعف جنبش سبز و راههای تداوم و گسترش آن
در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با بهزاد کريمی و فرخ نگهدار

پيرامون ارزيابی از نقاط قوت و ضعف جنبش سبز و راههای تداوم و گسترش آن

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با ف. تابان و بهروز خليق
پيرامون برآمد نيروهای اپوزيسيون در اعتراض به اعدام زندانيان سياسی
در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با بهروز خليق و صادق کار
پيرامون موقعيت طبقه کارگر در سه دهه گذشته و امروز

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با صادق کار پيرامون جنبش کارگری

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون "انتخابات آزاد، چپ و جنبش اعتراضی"

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون
"جنبش سبز و پويش ملی ـ قومی"

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با کاظم کردوانی و بهزاد کريمی

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

نظر2

پيرامون
" وضعيت سياسی کشور و بيانيه ميرحسين موسوی "

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون
" وضعيت سياسی کشور و جنبش سبز"

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

صفحه‌ها