محمد ابراهیمی

اصلاح طلبی مردم هراس به کجا میرود؟

گفتمان مردمهراسی نه تنها با اصلاحطلبی میانهای ندارد، بلکه خواسته یا ناخواسته به تقویت اقتدارگرایی کمک میکند. یکی از علائم این همسویی با اقتدارگرایی آن است که متولیان این گفتمان نوظهور اصلاحطلبی که با شِگِرد نفی جنبش سبز کار خود را آغاز کردهاند، به همان اندازه اقتدارگرایان از شنیدن مصائب و مشکلاتی که دامنگیر بخش گستردهای از نیروهای معترض است و واقعیت سیاسی امروز جامعه ماست، برمی آشوبند

خشونت دام جنبش سبز

تأملاتی دربارهی آیندهی جنبش

بنابراین عقلانیت ایجاب میکند که جنبش سبز از ورود به این ساحت پرهیز کند و پرهیز از خشونت را به مثابهی روشی پسندیده برگزیند. نه تنها به این دلیل روشن که بازندهی بازی خشونت است، بلکه شکست در این ساحت برتری جنبش سبز را در ساحتهای اخلاقی و عقلانیت نیز زیر سوال خواهد برد

انتخابات؛ موسم تكريم كارگران

ارزيابی مواضع نهادهای سياسی و صنفی كارگری در نهمين انتخابات رياست جمهوری

در دو سطح داخل و خارج از كشور، به سوي عدم مشاركت فعال در انتخابات پيش خواهند رفت و فقط بخش اندكي از اين جريان ها كه ديدگاه هاي سياسي شان برديدگاه هاي اقتصادي برتري دارد، احتمالاً كانديداي مورد حمايت جبهه مشاركت را (در صورت حضور يا اعلام موضع مشاركت) مورد حمايت قرار خواهند داد.

اشتراک در RSS - محمد ابراهیمی