یوری گاوریلچکو

سازمان ملل متحد از عامل تثبیت کننده صلح جهانی به سازمانگر جنگها بدل شده است.

همانطور که حوادث ماههای اخیر نشان می دهند، در محافل معین وابسته به سازمان ملل متحد ایده اجتناب ناپذیری جنگ همه گیر در خاورمیانه رشد می یابد. همه اینها در مجموع این نتیجه گیری ناامید کننده را تأئید می کنند که سازمان ملل متحد از تأمین کننده «صلح جهانی» به «سازمانگر جنگ ها» تبدیل شده است

اشتراک در RSS - یوری گاوریلچکو