حمید فیض آبادی

چرا اینجاییم

بسیاری اتفاقات آنقدر که در عقب ماندگی تاریخی ایران و کشورهای مشابه ریشه دارند، در چگونگی رژیمهای مستقر در آنها ندارند، که این خود نیز، جزیی از آن عقب ماندگی است. کشمکش سی و چند ساله ایران، همچون بسیاری کشورهایی که این مرحله را گذرانده اند، ناشی از "بحران رشد" است و مشابه فریاد حامله ایست که تولد حیات نو آرامش می کند، و نه بیماری در آستانه مرگ که استقرار مرگ، آرام و ساکتش می کند و پایان حیات، یعنی، "بحران افول"

فداییان در زمینه روند تبدیل، تغییر و تحول ایران

نقد گذشته و جایگاه تاریخی

در این فاصله، جانب جریان غالب تا قرن شانزدهم، بصورت "بورژوازی اسلامگرا"  وزنه خود را بر روند "حفظ" و "دگرگونی"، "مقاومت گرایی" و "تلفیق گرایی" – در سویه "حفظ"، هم ماندگاری ساختار و هم نقش ملات دوران گذار- بر روند امور و تحولات فرومیاندازد

اشتراک در RSS - حمید فیض آبادی