علی بردبار

نگاهی به اعتراض خیابانی

به نظر می رسد که اگرچه دلایل گروه اول غیرقابل نادیده گرفتن هستند،امادرمیان بحث های درگرفته بین دلسوزان و فعالان جنبش،دلایل گروه دوم چربش بیشتری داشت. نهایتا اعمال این تصمیم سخت از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید و تحقق نسبتا خوب اهداف فراخوان و لبیک قابل قبول همراهان جنبش سبز به خصوص در تهران، هم دستاوردهایی کم هزینه را در چارچوب انتظارات گروه دوم فراهم ساخت و هم جنبش را جانی دوباره بخشید

اشتراک در RSS - علی بردبار