ی. صفایی

چرا؟

بياييم برای يک بار هم که شده پيرامون محور همفکری و همگرايی به يکديگر نزديک شويم. به يقين که چيزی از دست نمی دهيم و فقط اندکی از سکتاريسم، خودمداری و "من، من" کردن هايمان کاسته می شود، و در نتيجه درد مشترک مردم را بهتر می فهميم

اشتراک در RSS - ی. صفایی