فرهاد آزاد

ریشه های تضاد و شکاف های درون جمهوری اسلامی

قدرت و توان نیروهای چالشگر به حدی بود که در زمان آیت الله خمینی علیرغم نفوذ ایدئولوژیک  وی بر بخش مهمی از روحانیون و قدرت بسیج توده ای، و علیرغم سرکوب نیروهای مخالف توسط دستگاه های نظامی ـ امنیتی، تنها به بیرون راندن آنها از حکومت و هرم قدرت منجر شد و با وجود اعمال فشارهای شدید و تنگ کردن حوزهءفعالیت آنها، قادر به حذف آنها از متن جامعه و جلوگیری از تأ ثیرگذاری آنها بر لایه های مختلف جامعه نگردید

انتخابات مجلس نهم و وظایف مبرم ما

امروز مردم به ایدئولوژی احزاب و گروه ها و جامعه پیشنهادی آنها در فردای پیروزی نگاه نمی کنند، بلکه به راه حلها و اقدامات آنها برای رونق بخشیدن به اقتصاد بیمار و نیمه تعطیل و ایجاد روزنه ای برای رفع بیکاری، پایان دادن به گرانی آّب، برق، گاز، نان و دیگر مایحتاج زندگی، داشتن امنیت در محیط کار و خانه و خیابان، برچیدن بازار مواد مخدر که روزانه جوانان آنها را به کام مرگ می کشاند و دهها مشکل دیگر توجه دارند

اشتراک در RSS - فرهاد آزاد