پرویز بصیر

نقل واژگون تاریخ

سخنی با آقای محمد رضا شالگونی

سالیان متمادی است که آقای محمد رضا شالگونی از رهبران راه کارگر (هئیت اجرائی) از هر فرصتی برا ی حمله به حزب توده ایران بهره می جویند، حتی اگر ضرورت پیدا کرد تاریخ را آن چنان روایت می کنند که خود میپسندند

تفاوت میان ماه من و ماه گردون - پاسخی به اقای شیزلی

راقم این سطور بر این باور نیست که سازمان فداییان خلق ایران اکثریت حق ندارد در مواضع خود تجدید نظر کند یا در دفاع از سرمایه داری و راه رشد ناظر بر ان سیاست انتخاب کند، ان چه ضرورت دارد صراحت و اعلام صریح مواضع است. نمی توان در نامه به مادران و خانواده های جانباختگان در دفاع از سوسیالیسم و عدم عدول از ان قلم فرسایی کرد ولی در ارائه برنامه همان استدلال سرمایه داری تجاری حاکم در ایران را در مورد" تصدی گری دولت" بکار برد و ازمنافع اقتصاد بر محور خصوصی سازی داد سخن داد

وحدت بر پایه همگرایی در اندیشه است یا شوریدگی و دلبستگی به واژه فدایی

خواننده مقاله مزبور انتظار دارد بداند یک مبارز جنبش فدایی که به قول خود حداقل سی وچند سال است که در جنبش فدایی حضور دارد، برنامه و اساسنامه سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت را چگونه ارزیابی می کند، از نظر ایشان چگونه می تواند یک سازمان چپ بدون ایدئولوژی باشد... 

اشتراک در RSS - پرویز بصیر