افتخار برزگریان

تاملی بر قرائت اقتدارگرایانه از عدالت

قدرت عدالت محور غیردموکراتیک ... با تعریف خاص خویش از عدالت و تبلیغ آن با ابزارهای رسانه ای خویش و ایجاد مفهومی منفی از آزادی و برابر نهادن این مفهوم با مفاهیم تولیدی از جانب خویش همچون هرج و مرج، لیبرالیسم لجام گسیخته ی اقتصادی ... در جهت غالب کردن گفتمان مثله شده ی عدالت به جامعه ی خویش است

اشتراک در RSS - افتخار برزگریان