اولگا گاربوز

کودتای ضد دولتی در اکوادور:ضربه از پشت هنگام گفتگو یا دموکراسی به سبک آمریکا

هیچ کس حق ندارد خود را بفریبد، مسئله حقوق بیشتر، یک مسئله بی اساس است، این همه آن چیزی نیست که امروز اتفاق افتاد. در واقعیت امر، این اقدام یک کودتای ضددولتی بود. توطئه ای بود برای برهم زدن ثبات کشور. خوشبختانه توطئه گران به همت دولت ملی، خلق اکوادور و نظامیان تابع قانون شکست خوردند

 

اشتراک در RSS - اولگا گاربوز