بهروز نظری

هراس رژیم از گسترش نافرمانیهای مدنی

دستگاه ولایی نمیتواند با میلیونها مشترک آب، برق و گاز که از پرداخت قبضهای خود خودداری میکنند به مقابله برخیزد. همین بسیار بودن صف کارگران و زحمتکشان، و از همه مهمتر نیروی واحد و همبسته آنان میتواند در برهم زدن توازن قوا به سود نیروهای زندگی، دموکراسی و برابری نقش غیرقابل انکاری ایفا کند

اشتراک در RSS - بهروز نظری