منصور سحرخیز

انتخاب یا تبعیت؛ کدام راه؟

چنانچه رهبری کنونی جنبش سبز وساير کادرهای مدافع راه ورسمشان هنوز درپی راهکارهائی باشند که به هرترتيب و باتوسل به هرمنطقی حفظ نظام را درپيش داشته، به اسلامی بودن آن حساسيت نشان داده و قابل چون وچرائی ندانند، راهشان دربهترين وخوش بينانه ترين فرم، راه بن بست وشکست سياستهای خاتمی خواهد بود

مرغ سحر ناله سرکن! بحثی در انتخابات آزاد

مبارزه با حزب پادگانی به رهبری فعلی خامنه ای را نباید با مبارزه علیه لایه ای از دزدان اشتباه گرفت. لذا پیروزی علیه آن دریک مبارزه حزبی – سازمانی و درازمدت ممکن خواهد بود. در این پروسه گذار اگر نخبه های حزبی- حکومتی در فرایند درگیری با کنشگران معترض تشخیص دهند که هزینه درگیری بیش از هزینه واگذاری قدرت است، تن به مصالحه خواهند داد

اشتراک در RSS - منصور سحرخیز