مسعود سفری

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و فراکسیون کمونیستی!

آنچه که موجب شد تا مطلب زیر به تحریر در آید در درجه اول درج و انتشار مطلبی مغرضانه - غیر واقعی و دقیقآ تخریبی علیه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) وهمه اعضای آن و فراکسیون کمونیستی در یک سایت دولتی حکومت اسلامی ( پارسینه) و روزنامه کیهان بود و دیگر اینکه سکوت رفقای فراکسیون کمونیستی در این رابطه خاص که نگرانی بیشتر همه احزاب و سازمانهای سیاسی چپ و اپوزیسیون را دامن زده است

اشتراک در RSS - مسعود سفری