م. آزاد

چند جانبه گرائی سیاسی از نوع اقتدارگرایان وطنی

... در دفاع از این سیاست در صورت لزوم از کوبیدن قایقهای تندرو به ناوهای دشمن برای دادن بهانه به "دوستان دشمن نما" در اسرائیل و امریکا غافل نمی مانند. این گونه سیاست ورزی از نوع چند جانبه گرائی از طرفی آقای متکی را در راهروهای سازمان ملل برای منت کشیدن از دیپلماتهای امریکائی و دعوت آنان به صرف شام جهت تشویق آنان به گفتگو روانه می کند و از طرف دیگر سیاست "جنگ را هم عشق است" را از خاطر دور نمی دارد

اشتراک در RSS - م. آزاد