جایبانی

خودکفایی بنزین: ثروت سوزی با طعم سرطان!

جدا از جنبه ی منفی اقتصادی این نقشه باید به اثرات بسیار مخرب زیست محیطی این طرح هم اشاره کرد که آلودگی بنزنی (نه بنزینی!) چندین برابر را برای هوایی که تنفس می کنیم، به همراه خواهد داشت. به عبارتی دیگر احمدی نژاد و دولت مطبوعش پول مردم را آتش خواهند زد تا برایشان سرطان به ارمغان بیاورند و همه ی اینها را تحت عنوان خودکفایی بنزین به ملت غالب کنند! 

اشتراک در RSS - جایبانی