بیژن حکمت - امیرحسین گنج بخش

انتخابات آزاد و قانون اساسی

انتخابات آزاد یکی از اشکال بر جسته گذر به دمکراسی در سه دهه اخیر بوده است و تفاوت اساسی آن با انقلاب و فروپاشی، شرکت دستکم بخشی از حکومت در روند گذرست. شرط لازم گذر مسالمت آمیز به دمکراسی، تمکین حکومت استبدادی و هدف راهبرد انتخابات آزاد واداشتن آن به چنین تمکینی است

بیژن حکمت امیرحسین گنج بخش

از جمهوریخواهان ملی ایران

اشتراک در RSS - بیژن حکمت - امیرحسین گنج بخش