سهرابیون

ایران، گذاراز موقعیت اپوزیسیون به وضعیت پوزیسیون

اگر این مقاومت– ممانعت در شكلگیری "دولت" (استیت) - رفع نگردد، هم احتمال جنگ برای ایران تقریبا حتمی خواهد بود، و هم برهم ریختن صلح جهانی- منطقه یی ناشی از این جنگ، ناگزیر می گردد. بهمین جهت، این تعبیر عملا جایگزینی برای آنچیزیست كه "جنگ سرد" نامیده شده است

اشتراک در RSS - سهرابیون