زهرا رهنورد

آزادی زندانیان سیاسی و انتخابات آزاد؛ کف مطالبات جنبش سبز

از فردای بیست و دوم خرداد، مردم صادقانه و مشفقانه اعلام کردند «رأی ما کجاست» که ناگهان بصورت بیسابقه ای با ضرب و شتم و سرکوب و گلوله و زندان و مرگ و شهادت روبرو شدند؛ اقدامی که هیچ حاکمیتی در حق ملت خود انجام نمی دهد، مگر آنکه بخواهد به دیکتاتوری خود افتخار کند

بیانیه زهرا رهنورد در آستانه 22 خرداد

اشتراک در RSS - زهرا رهنورد