الکساندر فرولوف

مسائل لنینیسم

« پاره سنگ » و« برگ رأی »

یکی از اشتباهات که دائماً در جریان هر تدارک و شرکت در انتخابا ت تکرار میشود، برخورد با انتخابا ت بعنوان یک چیز کامل و کافی است . همین کافیست، اکثریت را بطرف خود بکش و دیگر کار تمام است. اما چه بدرستی لنین خاطر نشان میکند « استناد به اکثریت مردم در مسائل مشخص انقلاب هنوز چیزی را حل نمی کند ... تعویض مسائل مشخص مبارزات طبقاتی در لحظۀ تشدید ویژه آن، استناد « عمومی » به « ارادۀ خلق » فقط میتواند شایسته کله پوک ترین خرده بورژوا باشد»

اشتراک در RSS - الکساندر فرولوف