حمید برزگر

"نقش چپ ها در بسیج اقشار محروم جامعه به مشارکت در جنبش دمکراسی خواهی"

ما مواجه با نارضایتی و اعتراض طبقات متوسط و مرفه شهری هستیم که امکان تأمین نظرات آنان از طرف حکومت وجود ندارد و به اشکال مختلف بروز پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر مواجه با عدم علاقه ی طبقات محروم جامعه به شرکت در مبارزه علیه رژیم کودتا هستیم

به دنبال راهى عاقلانه براى جهانى شدن ايران

اين مقاله تلاش دارد ثابت كند كه پيوند اقتصاد ايران با اقتصاد جهانى، هدايت كشتى توسعه در درياهايى با طوفان‌هاى سهمگين است و سكان‌دار اين كشتى بايد با قدرت، برنامه‌ريزى و درايت آن را هدايت كند. همزمان با ارائه‌ى دلايل جانبدارى از سوسياليسم، به عنوان بهترين گزينه براى توسعه‌ى ايران در بستر جهانى شدن، خصوصيات بيشترى از تفسير ما از سوسياليسم مناسب ايران كنونى نيز مشخص خواهد شد

توسعه‌ى ايران در بستر جهانى شدن

هيچ طرح بزرگ جديد پتروشيمى و توليدات محصولات نفتى در هفت كشور بزرگ صنعتى جهان قدرت رقابت با طرح‌هايى كه مى‌توانند در نزديكى منابع نفت و گاز ايران تاسيس شوند را ندارد. در صورت جلب علاقه‌ى شركت‌هاى بزرگ نفتى و شيميايى جهان به سرمايه‌گذارى در ايران، نه تنها منابع عظيم بالقوه‌ى ايران بالفعل خواهند شد بلكه بسيار مهم‌تر از آن زمينه‌ى وسيعى براى راه‌اندازى صنايع پايين دستى شيميايى و پليمرى و ايجاد ميليون‌ها فرصت كارى به‌وجود خواهد آمد.

جهانى شدن و جنبش چپ ايران

درخواست ما از دوستان فدايى اين است كه قبل از ورود ما به بحث در مورد شرايط مشخص ايران براى جهانى شدن يا نشدن، بحث تئوريك اين نوشته را مورد بررسى قرار دهند. اين نوشته مقاله‌اى نيست كه در باب مسائل گذرا باشد. قصد و تلاش ما طرح بحثى مهم و دعوت از دوستان به دامن زدن به آن است. بحثى كه شبيه تابوهاى مذهبى است و بسيارى حاضر نيستند كه به آن نزديك شوند

مطلق‌انگارى و ذهنى‌گرايى راه بر عمل انقلابى مى‌بندد

اينكه در سوسياليسم مالكيت خصوصى تا چه حد محترم دانسته خواهد شد، اينكه كدام بخش اقتصاد را به بازار و كدام آنرا به تدبير و برنامه‌ريزى خواهند سپرد، تا چه ميزان آموزش و اعتلاى فرهنگ توسط دولت تشويق خواهد شد، تا چه حد و به چه نحو از صنايع داخلى در مقابل رقباى جهانى حمايت خواهد شد و بسيارى خصوصيات ديگر جامعه، مورد توافق قطعى سوسياليست‌هاى حاضر در جهان نيست

نامه جمع ديگری از هواداران سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت) در داخل کشور

به نظر ما مبارزه ضد امپرياليستى پيوند تنگاتنگى با روند جهانى شدن دارد. دغدغه فكرى جريان هاى بزرگ چپ در جهان سوم شناخت فرصت هاى پيش آمده در اين ميان است تا بتوانند سرمايه دارى هار را افسار بزنند و يا بتوانند در عرصه ملى منافع مردم خود را در مقابل تهاجم فرهنگى-هويتى و اقتصادى-سياسى جهان صنعتى حفظ كنند

اشتراک در RSS - حمید برزگر