فرزین وحدت

آینده جنبش سبز و ایران

جنبش سبز ایران می بایست خود را بیش از پیش با نیرو ها و مطالبات طبقات کارگر و زحمتکش همراه و هم صدا کند. نباید از نظر دور داشت که بسیاری از اقشاری که جنبش در واقع رنگارنگ سبز را تشکیل می دهند یا ریشه در طبقات "مستضعف"، زحمتکش و کارگر دارند و یا مستقیما فرزندان این طبقات هستند

اشتراک در RSS - فرزین وحدت