رامین کامران

درسی که باید گرفت

«بروید و قاطی حزب اللهی ها بشوید و شعار الله اكبر بدهید»! چنین سخنی فقط از ذهن تنگ و بیمار آدمهایی تراوش می كند كه می خواهند در محدوده میراث سیاسی خمینی بزیند وگرنه كسی كه فکر و همت مبارزه درست داشته باشد چنین توصیه های نامربوطی نمی كند

اشتراک در RSS - رامین کامران