م. برزگر

اعدام، ترور است

لیکن قوه قضائیه در ایران برخلاف تمامی اصول وقواعد حقوقی فوق الاشاره تنها دراندیشهء قربانی ساختن افراد درپای نظم و ثبات سیاسی جامعه می باشد. کافی است نیروی امنیتی و یا انتظامی روی شهروند بیگناهی بعنوان مجرم انگشت بگذارد، ازآن پس تمامی ارکان قضائی و اجرائی برای محکوم کردن شخص مزبور هم قسم می شوند، تا بشدید ترین وجهی از او انتقام کشیده و او را به قربانگاه بفرستند

اشتراک در RSS - م. برزگر