رضا غریب

نقدی و تعاریفی بر جنبش سبز مردم ایران

با شکل گیری این جنبش از 22 خرداد 1388 اسطوره های حکومت از قبیل اسطوره مستضعفان، عدالت، اخلاقی کردن سیاست و جمهوریت نظام بی رنگ و بی محتوا شده است. به همان اندازه که حکومت مشروعیت خود را از دست می دهد، این اسطوره های حکومتی که از ابتدای به قدرت رسیدن حکومت بر آنها تکیه کرده بود بی معنا تر می شوند. به همان مقدار در سیاست خارجی هم اسطوره مبارزه با امپریالیسم شکست خورده است

اشتراک در RSS - رضا غریب