همایون وفادار

اپوزیسیون در اپوزیسیون به مثابه تضمین وحدت

از نظر من یکی دیگر از موانع اصلی ایجاد یک جبهه فراگیر و منسجم همانا خودسانسوری بسیاری از جریانها و احزابی است که من شخصاً می دانم در حرکات ماه های اخیر در سراسر اروپا نقش بسیار مؤثر و سازندهای داشته اند، بدون این که نامی از سازمان یا حزب خود ببرند! آیا این خودسانسوری باعث ایجاد عدم اطمینان نمی شود؟ 

اشتراک در RSS - همایون وفادار