ایگور کوزمیچ لیگاچف

از شناخت تا سازندگی استالین، تئوریسین و سازنده سوسیالیسم

قانون اساسی سال ۱٩٣٦ اتحاد شوروی مهمترین دستاورد تئوریهای نوین استالین در زمینه ساختار دولتی کشور شوراهاست. او اصول اساسی بسیار مهمی را مطرح ساخت که طبق آنها، قانون اساسی را نمی توان با برنامه و اعلامیه که تفاوت بزرگی بین آنها وجود دارد، در هم آمیخت

اشتراک در RSS - ایگور کوزمیچ لیگاچف