فریبرز مسعودی

جنبش سبز و مبارزه ی طبقاتی

نمیتوان شكل مبارزه طبقاتی را تنها در مبارزهی سندیكایی و طرح شعارهای مجزا برای كارگران محدود كرد. ضمن این كه كارگران نیز همپای رشد جامعهی مدنی و تغییر اشكال مبارزه، به اشكال تازهای روی آورده اند

اشتراک در RSS - فریبرز مسعودی