میرحمید سالک

نظامیان و سیاست

طعم شیرین قدرت، حلاوتی است که به این راحتی از کنار آن نمی توان گذشت. معامله ای که چند روز پیش در بازار بورس صورت گرفت، هواپیمای پر قدرتی بود که از باند پرواز فرودگاه پیام برخاسته بود، از فراز خط لولۀ دوستی گذشته بود و آنروز در خیابان جمهوری نشست. مسیر این پروازبا چکمه های نظامیان کوبیده شده است

اشتراک در RSS - میرحمید سالک