محمدمهدی اردهالی

تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟

امروز چه کسی به این انسان دردمند کمک میکند؟ این انسان به چه جرمی زندانی میشود؟ آیا ایشان فقط به دلیل این که انتقاد کرده باید زندانی شود؟ قتلی، جرمی، جنایتی، دزدیای، یا اختلاسی کرده؟ هرگز! فقط انتقاد کرده

اشتراک در RSS - محمدمهدی اردهالی