حمید دباشی

فرهنگ سیاسی ایران در حال تغییر است

اگر استنباط من درست باشد نه تنها در منطقه، بلکه در تاریخ تفکر سیاسی، شاهد تجربه جدیدی هستیم. یعنی با نسلی مواجهیم که به نوعی به بلوغ فکری و سیاسیای رسیده و خواستار آزادیهای مدنی اش است. بگذار این نکته را با توجه به بطن جامعه و واقعیات اجتماعی سیاسی توضیح بدهم. در واقع امروز این نسل شماست که به جمهوری اسلامی میگوید: " این قانون اساسی ماست و من به آن پایبندم." می گوید ماده 27 همین قانون اساسی به ما حق تجمع مسالمت آمیز و بدون خشونت را داده است

گفتوگو با پروفسور حمید دباشی، استاد ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا

اشتراک در RSS - حمید دباشی