توفیق وثوقی

جنایت وزارت اطلاعات در تداوم جنایت ساواک

ما بدون اينکه از اهمیت تلاش مطبوعاتی افرادی که به کشف و افشای رفتار افراد خودسر پرداختند بکاهیم، باید بگوییم که متاسفانه در فرصت و شرایط به دست آمده پس از خرداد 76 براي بازکاوی رفتار بازجوها و شکنجه گران در سال های دهه شصت و فاجعه ملی سال 67 موضوع یا مطلب قابل توجهی مشاهده نمی کنیم

اشتراک در RSS - توفیق وثوقی