نرگس نوروزی

ای وای بر اسیری!

متأسفانه در مقطعهای مشخص و حساس در جنبش مبارزاتی مردم ایران، این رهبران جنبشها بوده و هستند که مسئولیت رهبری را نمیپذیرند و مردمی که تشنۀ آزادی و خواهان بدست آوردن کمترین حق شهروندی هستند را رها کردهاند، و با دادن وعده و وعید و با تمکین به قانون اساسی، جنبش آزادیخواهی را به تأخیر انداخته اند

اشتراک در RSS - نرگس نوروزی