بیژن کرامتی

از رنگ سبز مخملی تا انقلاب مردمی

جمهوری اسلامی دیگر آن هیولای شکست ناپذیری نیست که در کمتر از دقیقه ای یک یک مخالفانش را ببلعد و سرکوب کند. جمهوری اسلامی برای مردم دیگر آن سیستم آهنین تغییر ناپذیر نیست. مردم ده روز در بیرون از خانه های خود بودند. خیابانها را مسدود می کرده و در آنها آتش روشن می کردند. شعار می دادند و اعتراض و نفرت از یک استبداد سی ساله را فریاد می کشیدند

تحریمی ها و موسوی چی ها

هر رای ندادنی در انتخابات تحریم نیست. هر شرکت نجستن جمعی در انتخابات تحریم نیست. تحریم یک هدف نیست. تحریم یک ابزار است. تحریم یک راه است. تحریم یک راهبرد کوتاه مدت چند ماهه نیست. تحریم تصمیم به تغییرات بدون بازگشت است. تحریم درگیر کردن اکثریت جامعه با مسائل اجتماعی و سیاسی است. تحریم یک حرکت سیاسی گسترده و کاملا اجتماعی است

اشتراک در RSS - بیژن کرامتی