م. مظفری

ایده آلیسم و واقعگرایی، بحثی پیرامون انتخابات پیش رو

این نگرش که آنچه فعالیت های اصلاح طلبانه در جامعه ایران نام گرفته است، صرفاً نشأت گرفته از بازی طیف های حاکمیت می باشد، یکی از اساسی ترین خطاها در ارزیابی جامعه ایران می باشد. این نیروها قادر به درک این مسئله نیستند که آنچه تحولات اصلاح طلبانه در جامعۀ کنونی ایران نام گرفته، اساساً نشأت گرفته از افزایش آگاهی گروه های مختلف طبقاتی و اجتماعی ایران است که خواهان دگرگونی های تدریجی در جنبه های مختلف ساختار حکومتی و غیر حکومتی هستند

اشتراک در RSS - م. مظفری