اکسیون‌ها

از همه ایرانیان ساکن بلژیک می خواهیم که سالگرد جنبش را هر چه باشکوهتر و رنگارنگ در کنار هم برگزار کنیم. ما در عمل نشان خواهیم داد که «ما همه با هم هستیم» و خواهان دگرگونی عمیق و آزادی در ایران می...

برای اعتراض به اعدام و جنايت در ايران!

ما، احزاب، سازمانها و انجمنهای امضای کننده اين فراخوان در اعتراض به اعدامها ، همدردی با خانواده آنها و متوقف کردن ماشين اعدام رژيم از نيروهای...

ما اعدام پنج زندانی سیاسی در بند را محکوم می کنیم!

برای جلوگیری از تکرار چنین جنایتی، درگسترده ترین شکل ممکن علیه اعدام و سرکوب در جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنیم!

5 تشکل سياسی در...

در روز اول ماه مه ، روز جهانی کارگر، در Fælledparken کپنهاگ -
از غرفه سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت
در بخش همبستگی جهانی ، باز دید کنید.

کار آنلاین

با شرکت در تظاهرات اول ماه مه، روز جهانی کارگر، ازمطالبات کارگران ایران، برای سندیکاهای مستقل وایرانی دمکراتیک وآزاد، حمایت کنیم.

گردهم آیی بزرگ در راستای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

از تمامی ایرانیان اروپائیان و دوستداران آزادی و دمکراسی برای ایران دعوت بعمل میآید که برای هرچه باشکوه تر برگزارشدن این تظاهرات به ما...

به حمایت از هم میهنان خود و برعلیه سرکوب، اعدام و دستگیری ها در ایران اعتراض کنیم.

کميته برگزاری تظاهرات در ژنو

دعوت ازایرانیان برای شرکت متحد وپرشمار در گردهم آیی های روزهای آینده گروههای مختلف آزادیخواه در کلن ،به مناسبت سالگرد 22 بهمن، در جهت نجات زندانیان سیاسی وعلیه اعد ام درسراسر ایران! جمعیت دفاع...

به حمایت از هم میهنان خود و برعلیه سرکوب، اعدام و دستگیری ها در ایران اعتراض کنیم.
کمیته ی جمعی از ایرانیان ایالت نورد راین وست فالن

ما ايرانيان مقيم بلژيك ١٣ فوريه همزمان با شنبه ٢٤ بهمن براى پژواك صداى مردم ايران اينجا در قلب اروپا روبروى سفارت جمهورى اسلامى اجتماع مى كنيم . اينجا جمع مي شويم تا دلهايمان را به هم نزديكتر كنيم...

کمیته ی مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی ـ پاریس، اقدام به برگزاری یک راهپیمایی در تاریخ 7 فوریه، و همچنین تجمعی اعتراضی در تاریخ 11 فوریه کرده و از تمامی هم میهنان ساکن فرانسه دعوت میکند تا با شرکت...

ما ایرانیان در بلژیک نیز همچون گذشته، برای نشان دادن پشتیبانی خود از حرکت مردم ایران، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران، یک گردهمایی اعتراضی خواهیم داشت. به همین مناسبت از تمامی ایرانیان و...

صفحه‌ها