اعلامیه‎ها و بیانیه‎ها

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

امروز رژيم اسلامى به جهان اعلام جنگ داده است و کشور ما را به سوى ورطه هولناک رويارويى با جامعه جهانى مى کشاند. مردم ايران، با اين مشى ماجراجويانه مخالفند. مردم ايران مى خواهند بر سرنوشت خود حاکم شوند و در مناسبات صلح آميز با ساير ملل زندگى کنند. اين اهداف، مکمل اهدافى است که انقلاب ايران براى دستيابى بدان روى داد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفقا ، سازمان فدائيان خلق ايران ( اکثريت) ضمن ابراز شادباش صميمانه به شما و همه دوستداران کومله – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران خواهان تعميق همکاری های مشترک بين دو سازمان و تلاش همه جانبه برای اتحاد وسيع جمهوريخواهان دمکرات و سکولار است و از هر ابتکاری جهت تحقق اين هدف وتقويت مناسبات دوستانه دو سازمان استقبال می کند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در آغاز سی و ششمین سال حیات جنبش فداییان خلق، آرزوی مقدم ما مهار و رفع این بحران خطرناک هسته‌ای است که مسئول اصلی آن حکومت جمهوری اسلامی است. باشد که در آغاز سالی دیگر از حیات سیاسی مان، هر فدایی خلق در هر کجا که هست کوشنده پیگیر تحقق این آرزو و مبارزی جسور علیه سرکردگان بحران‌آفرین استبداد دینی حاکم باشد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما راه ايجاد جهانی امن و بری از بنيادگرايی از هر نوع را، ايجاد و گسترش فضای نقد متمدنانه افکار و عقايد در هر سطح و در هر زمينه می دانيم و بر اصل گفتگو به عنوان اصل محوری در رسيدن به جهانی شکل گرفته بر اساس تفاهم ها تأکيد می ورزيم.

این ما هستیم که می توانیم و باید به جهانیان نشان دهیم که حساب مردم از جمهوری اسلامی جدا است و مردم نباید تاوان کژ رفتاری ها و بزه کاری های این حکومت را بدهند. برآمد مشترک در قبال سیاست های مهلک جمهوری اسلامی در موضوع انرژی هسته‌ای و اعلام مخالفت پیشاپیش با هرنوع تعرض و جنگ علیه ایران، وظیفه مبرم و عاجل نیروهای آزادی‌خواه و دموکرات کشور ما است. حزب دموکرات کردستان ایران سازمان اتحاد فداییان خلق ایران سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) کومله – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران

ما خود را موظف می دانيم که تا آزادی همه کارگران زندانی و تامين مطالبات آنان همراه با تمامی انسانهای آزاد انديش به مبارزه خود تداوم بخشيم. حزب دموکرات کردستان ايران سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت) کو مه له – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

برای استمرار و تقويت اين پيکار حق طلبانه و دفاع از حقوق دموکراتيک اساسی کارگران و زحمتکشان ايران، ما همه نيروها، احزاب و سازمانها، نهادها و مجامع داخلی و بين المللی و خصوصاً سنديکاها و اتحاديه های کارگری جوامع ديگر، و همه انسانهای آزاديخواه و دموکرات را به هرگونه تلاش و اقدام در اين مورد، و فراتر از آن، برای همکاری و هماهنگی اقدامات در جهت سازماندهی حرکتی سراسری در اين باره، دعوت و از همراهی آنها صميمانه استقبال می کنيم. حزب دمکرات کردستان ايران سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) کوموله – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با ابراز انزجار از اقدامات تروریستی دیروز در اهواز، جمهوری اسلامی را مسئول حفظ امنیت و جان شهروندان کشور می داند که خود با سیاست ها و روش های ضد انسانی و ضد ملی علیه مردم ایران زمینه را برای رشد جریان های تروریستی در کشور فراهم می آورد و موجب مرگ و جرح مردم و ویرانی اماکن عمومی بر اثر مقابله دو تروریسم دولتی و غیر دولتی در کشور می شود.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان ما بر تنوع ملی و فرهنگی ايران، عدم تمرکز قدرت و ضرورت رفع ستم از مليت های ساکن کشور به عنوان يک نياز، يک واقعيت انکارناپذير و به مثابه ابزاری برای تثبيت و تحکيم دمکراسی در ايران تأکيد دارد و يک ايران فدرال و دموکراتيک را ظرف مناسبی برای تأمين يک ايران واحد و فارغ از هر گونه تحقير و تبعيض ملی می داند. ما دوستی خلق ها را در بسط هرچه بيشتر و عميق تر دمکراسی و آزادی می دانيم و اميدواريم همکاری، اقدامات مشترک و دوستی ما و حزب دمکرات کردستان ايران در مبارزه مشترک برای دمکراسی هرچه بيشتر پايدارتر شود.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

در لحظه کنونی هيچ وظيفه ای عاجل تر و مهم تر از افشای سياست های فاجعه بارجمهوری اسلامی در عرصه خارجی و بحران هسته ای و به تبع از آن مقابله متحد همه ايرانيان آزاديخواه بااين سياست ها وجود ندارد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما همچنين حمايت خود را از اقدام جمعی از کارکنان شرکت اتوبوسرانی در صدور اطلاعيه ايی مبنی بر آغاز اعتصاب کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران با درخواست آزادی بی قيد و شرط نمايندگان بازداشت شده ی سنديکای اتوبوسرانی از روز يکشنبه دهم دی ماه اعلام ميداريم و همه زحمتکشان و آزاديخواهان را به پيوستن و اعلام همبستگی با آن فرا می خوانيم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

آنچه اين روزها شاهد آنيم، به ورطه بحران شديد کشانده شدن يک کشور بزرگ از سوی جماعتی مستبد است که تنها جهت تأمين منافع حقير حفظ قدرت برای چند صباحی ديگر، خطرات هولناکی متوجه ايران کرده است. نيروهای دمکرات و آزاديخواه ايرانی بايد يکصدا اين بحران آفرينی را محکوم کنند و به جهانيان بگويند صدای امثال احمدی نژاد، صدای مردم ايران نيست.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در روز جهانی حقوق بشر، ياد همه قربانيان نقض حقوق بشر در ايران را گرامی می داريم و از شهامت و پايداری کسانی که علی رغم پرداخت بهائی سنگين و تحمل فشار، زندان و شکنجه، سکوت نکرده و بر باورها و تلاشهای خويش پای فشرده اند، قدردانی می کنيم. با اين اميد که اين روز، روز جهانی حقوق بشر، روز ١٠ دسامبر، بتواند در ایران جایگاه یک روز ملی را پیدا کند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما با اعلام تأثر و تأسف عميق خود از اين فاجعه تکان دهنده، و ابراز همدردی با بازماندگان قربانيان اين سانحه مرگبار، مسئوليت قتل دلخراش شهروندان کشور در سقوط هواپيمای "C-130" و ديگر سوانح مشابه را متوجه مقامات جمهوری اسلامی می دانيم و خواهان پاسخ گويی صريح و بی پرده پوشی آنها در مورد اين واقعه جانگداز هستيم. برای جلوگيری از تکرار چنين فجايعی، مقامات جمهوری اسلامی بايد بگويند که چرا اين فجايع اتفاق می افتد و برای پيشگيری از تکرار آنها در آينده چه برنامه ای را مّدنظر دارند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در ديگر عرصه ها و در اشکال ديگر نيز سرکوب ها و پايمالی حقوق بشر همچنان ادامه داشته و در چند ماه گذشته تشديد شده است. تلاش برای بازسازی شرايط زندان دهه گذشته و توطئه اعتراف گيری ها و پرونده سازی های رسوا و توقيف سايت های اينترنتی و ادامه فشار بر وبلاگ نويسان از نمونه های قابل دکر است.

روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

آرزو ميكنم نشست پيش رو در تاريخ 24 نوامبر 2005 ، گامی مهم در راه مقيد كردن كامل حكومت جمهوری اسلامی به خواستهای برحق آژانس بين المللی انرژی اتمی بردارد. سازمان ما بر اين باور است كه چنين دستاوردی در خدمت "خاورميانه ی عاری از سلاح های هسته اي" و "جهانی عاری از سلاح های هسته اي" ميباشد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اين سياست اتحادهای ما، اما نه تنها اتحاد عمل های موردی در طيف وسيع اپوزيسيون دموكرات بر سر دفاع از آزادی های سياسی و مخالفت با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نفی نمی‌کند، بلکه بر ضرورت آنها پای نيز می‌فشارد. ما در عين حال همواره بر اهميت گفتگوی سياسی بين همه جريان های سياسی کشور تأکيد ورزيده ايم و همچنان بر آن تأکيد و تصريح داريم. ما اين مهم را برای نهادينه شدن فرهنگ دموکراسی در کشور کاملاً ضروری می‌دانيم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با ابراز پشتيبانی خود از اين حرکت سياسی شجاعانه و با تأييد سمتگيری‌های بيانيه منتشره، اعلام می‌دارد که در شرايط خطير کنونی مرکزی‌ترين وظيفه پيش‌روی نيروهای جمهوری‌خواه دموکرات و سکولار ايجاد يک نهاد سياسی هدايت‌گر برای سوق‌دهی و فعليت‌يابی پتانسيل اعتراضی نيرومند در جامعه به يک جنبش فراگير دموکراتيک عليه حکومت فقهی و استبداد کنونی است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از پیشنهاد شما دانشجویان گرامی برای برگزاری جلسات تبادل نظر بین احزاب و سازمان های سیاسی اپوزیسیون استقبال می کنیم و آماده گی خود را برای تصریح نقطه نظرات مان در عرصه اتحادها در هر جمعی اعلام می داریم

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

شورای مرکزی منتخب کنگره نهم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) دومين اجلاس نوبتی حضوری خود را طی روزهای هفتم و هشتم آبان ماه ١٣٨٤ برگزار و با رسيدگی به تمام موارد دستوركار و اتخاذ تصميمات لازم وظايف خود را با موفقيت انجام داد.

صفحه‌ها