علی صارمی

روز 12 فروردین را به روز "جمهوری ایران" تبدیل کنیم!

برای اينکه صدای انقلاب مردم ايران يعنی استقلال، آزادی و رشد در عدالت اجتماعی به عمل بيانجامد و دارای کشوری آباد و آزاد شويم و آحاد ملت با نشاط دست در دست هم جامعه ای باز و دمکرات را پی ريزی نمايند و ظلم و ستم استبدادی را برای هميشه به زباله دان تاريخ بسپارند. بايد تمام مردم بويژه رهبران سياسی به چگونگی برقراری آزادی و دمکراسی انديشه نمايند و آزادی را انديشه راهنمای خود سازند. تنها با انديشه آزادی و بيان آن است که می توانيم حق حاکميت را از آن مردم گردانيم. زيرا با توجه به اهميت نقش مردم در برقراری آزادی و استقلال است که می توانيم از باز گشت خشونت و استبداد جلوگيری نمائيم

اشتراک در RSS - علی صارمی