فریمان

اگر همین روند ادامه یابد...

مروزه نه بخش خصوصی مملكت میتواند در تجارت جهانی حضوری مؤثر داشته باشد و نه بخش دولتی از اعتبار چندانی برخوردار است. بانكها و مؤسسات پولی در آستانهی ورشكستگی و صنعت و تولید كشور در آستانهی تعطیلی و نابودی است و كشاورزی مملكت نیز رو به انحطاط نهاده است

اشتراک در RSS - فریمان