ویدا فرهودی

پردازش

فاجعۀ ملی جوانب گوناگونی دارد: سیاسی، حقوقی، انسانی، اجتماعی،... تنها با رویکردی همه جانبه است که می توان این فاجعه را تحلیل کرد و به پردازش آن نائل آمد. خانم ویدا فرهودی با ابزار شعر به پرداخت فاجعه دست زده است.

بخش: 
اشتراک در RSS - ویدا فرهودی