گوناگون

فرخ نعمت پور

من نمی دانم کە کی و چگونە می توان جهانی بدون جنگ را تجربە کرد. اما می دانم کە آمریکا بە عنوان یکی از دمکراسی های معتبر موجود در دنیا در راەاندازی جنگها نقش کلیدی دارد، و البتە بویژە سیستم های...

نظر1
بنیاد عبدالرحمن برومند

واکنش تند مقامات ایرانی به قطعنامه پارلمان اروپا و ... در واقع واکنشی است سرآسیمه به دگردیسی عمیق بین المللی که نهایتاً دولت جمهوری اسلامی ایران را در بن بستی اخلاقی ایده‌ئولوژیکی و سیاسی قرار...

ابراهیم بهرامی

درگیریهایی در نقاط مختلف کشور روی داد. پس از تسلط دولت بر آن نقاط، آن صادق بود که با چوبه دار و جوخه آتش به آن مناطق اعزام و از مردم بی دفاع زهر چشم می گرفت. برایش مهم نبود چه کسی را به جوخه آتش...

فرزانه ابراهیم‌ زاده

اما عابد هم مثل بقیه اهالی سیاهکل واقعه‌ای که تنها در چند ساعت در سیاهکل رخ داده بود را یک اتفاق مهم می‌دانست: «این یک اتفاق بزرگ بود که در سیاهکل رخ داده بود. اینجا خیلی مهم شده بود. مردم داستان‌...

نظر1
مرضیه وفائی

گروهی از زنانی که دیگر قلعه هم ندارند و کارشان به کف خیابان کشیده. گروهی از مردان تهی دست که هدیه شان به خانواده، ویروس واگیریست که از زنان کف خیابان گرفته اند و به خانواده می برند. خانواده..

نظر1
سهراب فیض آبادی

تسلسل وقایع و زمانها
تفاوت زمان طبیعت و جامعه

اینکه ایران این راه را چگونه طی خواهد کرد، مسئله یی است جدا نا معین، هم نوید بخش وهم مخاطره آمیز – ایران چفت سرزمینی سه قاره است، و "هزار...

دنیز ایشچی

تنها در شرایطی می شود این جریان را اصلاح، مهار و کنترل کرد که آنها از قدرت سیاسی پایین آورده شده و تحت کنترل قانونی یک حکومت سکولار دموکراتیک و حقوق بشری در آورده شده باشند. استراتژی مستقل جبهه...

سهراب فیض آبادی

یک ملوان کهنه کار دریاها و اقیانوسها می تواند در یک استخر کوچک غرق شود. یک شناگر مسابقات در استخرها هم می تواند در دریا یا اقیانوس غرق شود. برخورد معمول این است که اکثرا با غرق شدن قهرمان استخرها...

ترجمه از:
رضا کاویانی

اواخر سال ٢٠١١، اولین جنگجویان جهادی خارجی، در سوریه ظاهر شدند. بعضی از آنها کشته شدند، از میان آنها جوانانی بودند که از کشورهای اروپای غربی آماده بودند. در مطبوعات کشورهای غربی انتشار گزارشاتی از...

پزشکان چینی موفق شدند، دست یک کارگر چینی را کە بە هنگام کارقطع شدە بود، از طریق پیوند موقت دست قطع شدە با مچ پای کارگر حا دثە دیدە، بە مدت یک ماە زندە نگە دارند ودوبارە آنرا جدا نمودە و سرجایش...

ابوالفضل محققی

آن روز تظاهرات در دفاع از حقوق زنان بود. طرح مطالبات زنان از انقلاب. دانشگاه لبريز از تظاهرکنندگان بود. از دانشجويان، محصلين، از زنان، از اقشار مختلف. حزب‌الله تازه شکل گرفته بود و کميته‌ها...

حسن نادری

او بعنوان سردبیر روزنامه "عصر" که در الجزایر منتشر میشد، درمانیفستی به همکارانش میگوید" آزاد باشید، ارتباط نامشروع حرفه ای ما با صاحبان پول را قطع کنید". اگر چه این مانیفست به زیر تیغ سانسور میرود...

فرخ نعمت پور

حق طبیعی منشای متافیزیکی دارد طوری کە انسانها نمی توانند با وجود مسلم آن کاری کنند. آدمی می تواند آن را بپذیرد یا نپذیرد، اما نمی تواند وجود آن را انکار کند و همین تامین کنندە ادامە وجود آن در...

حسن نادری

اگر چه در کشورهای اندونزی، مالزی و برونی احکام اسلامی در امور قوانین خانواده اجرا میشود، اما این برای نخستین بار است که چنین احکام شرعی در حوزه قوانین جزائی سرایت میکند ومیتواند موجب نگرانی بعضی...

.

ظاهرا آزادی از زندان در فرهنگ لغت اعتدال پس از کسرتعد یل می شود مرخصی! توفیقی احتمالا می شود فرجی دانا ، مسجد جامعەای بە اضافە تعدیل شد جنتی، دانشگاە منهای تعدیل مساوی است باهمان کە...

علی معینی

مسلما مهم‌تر از این خطوطی که مردمان را در این سوی و آن سوی خود جدا می‌کند و هرکدام را در غالب نام کشوری هویت می‌بخشد، خودِ «انسان» و «کرامت انسانی» است. ولی آیا شایسته است به بهانه‌ی این انسان،...

ترجمه از:
رضا کاویانی

سیاست اجتمایی عادل باید دموکراتیک و اساسی باشد. وقتی گروههای کوچک نا امید میشوند یا اینکه به عنوان شخصیت پذیرفته نشوند، میشود گفت رفتارهای غریبی در سیستم دموکراسی بوجود می آید که یک اجتماع...

یاکوب آگوستین
ترجمه از:
نصرت شاد

لیبرالها شکایت می کنند که سیاست دچار بیگانگی شده است. رای دهندگان علاقه شان را به سیاست از دست نداده اند بلکه سیاستمداران علا قه شان به مردم را از دست داده اند. والتر بنیامین کاپیتالیسم را دین بت...

دریچه

مدتی است که سایت "دریچه" بر روی اینترنت گشوده شده است. این سایت خود را "روزنه ای بسیار ناچیز بسوی دنیای سیاست و فرهنگ معاصر" توصیف می کند و با انتشار نخستین شمارۀ "دریچه ها"، مشتمل بر 4 مطلب،...

تقی روزبه

همایش بزرگ پیاده روی و ایجاد حلقه انسانی بدور کوشاه توسط هزاران کوه پیما ازسراسرکشور برای نجات طبیعت کرمان از تخریب و نابودی را بی گمان باید یک گام مهم و قابل تحسین از افزایش آگاهی و مبارزه مردم...

صفحه‌ها