گوناگون

مارکس می گفت که کاپیتالیسم یعنی استثمار کارگران. او با صفت بت نامیدن کالا در سرمایه داری، به انتقاد از ایدئولوژی بورژوازی پرداخت. کتاب سرمایه او اشارهای است به از خودبیگانگی انسان در نظام سرمایه داری. وی می گفت که بیگانگی انسان را می توان از طریق حذف مالکیت خصوصی برطرف نمود

توی روز روشن پیش چشم همه تیر مستقیم به آنان زدند. دستگیرشان کردند. در زندان به آنان تجاوز کردند. سوزاندنشان. خفه کردند. دست وپایشان را شکستند. سهراب را ببینید. جای سالم در بدنش نیست. نوزده سالش بود فقط سبز اندیش بود.
سلام حسن، بهزاد، گلعلی، حسین، سعید و شیدا
آب زنید راه را آن که نگار می رسد

اوین امروز سرشار از هزاران گم نام سیاسی که شاید معدودی از انها شناخته شده هستند و گاها سرشناس که از این میان اغلبشان روزنامه نگار مثل تاجیک ،صمیمی و قوچانی واحمد زید ابادی که این اواخر سرکی به وادی سیاست زده بود و برخی که گاها وکیل و وزیری بوده اند در برهه ای مانند نبوی و تاج زاده و...کسانی که باید اعتراف کنند وطن فروش و جاسوس یا شاید خراب کار بوده اند

هابرماس خود را از نظر سیاسی چپ می داند. او سالهاست که یکی از رهبران روشنفکران "چپ" در غرب بحساب می آید. او در مقاله "غرب متلاشی" در سال 2004 نوشت که غرب را نه تروریسم بلکه سیاست غلط خارجی آمریکا از هم پاشیده است

در ايران روشنفكر داريم، در حاليكه شديدا به متفكر احتياج داريم. در اروپا بخاطر دارم كه وقتي اتفاقي ناگوار يا تلاطم اجتماعي يي رخ ميداد، متفكر را مي آوردند در تلويزيون و روزنامه ها، و نه متخصص، پليس، نيروي امنيتي، و مشابه اينها كه اساسا يا متخصص هستند، يا روشنفكر، و يا هردو

پيگيری و رويکرد سازمان يافته از عناصر کليدی يک کارزار موفق محسوب می شوند. اما نبايد از نظر دور داشت که اين دو خصوصيت از عناصر کليدی ارزيابی موفق از کارزار بی خشونت نيز به شمار می آيند. در اين مرحله ما بيش از هر چيز به تجزيه و تحليل و بررسی گسترده، سامان يافته و پی گيری مبارزان داخل کشور احتياج داريم. مبارزان می توانند با نوشتن تجربيات خود و انتشار آن در سطح وسيع، مبارزه بی خشونت را ارتقا دهند

انگلس، بدون مارکس
مارکسیسم "نقل قول گرایی" نیست

انگلس در غالب آثارش در جستجوی یک دیالکتیک در طبیعت بود، و همجون مارکس فلسفه دیگران را غیر عینی می دانست، و از آغاز تا پایان، عنصر دیالکتیک را بطور کامل در تمام شاخه های علم فلسفه مورد استفاده قرار داد. اگر مارکس پایه گذار ماتریالیسم تاریخی بحساب آید، انگلس بنیادگذار ماتریالیسم دیالکتیکی بود

مهدوی كیا: مردم به خوبی بین ما وطنفروشان و شما وطنپرستان قضاوت خواهند كرد

نصرت شاد

در نظر او انسان سنتزی است از جسم و روح که در زندگی مسیحی، او بالاترین ایده الها را دارد، ولی دین اجازه ندارد به دگم و جزم تبدیل شود. وی می گفت که عقیده نه یک احساس مستقیم و نه یک حقیقت جزمی ونه یک دستور اخلاقی بلکه مقوله ای ورای اخلاق است

بدلیل رقم بالای مهاجرین مسلمان و یهودیان، کشورهای بلوک شرق سابق در چند سال اخیر در کنار دین مسیح، ادیان اسلام و یهود نیز هواداران قابل توجهی یافته اند، و به علت رشد زیاد احزاب سوسیال دمکرات، چپ، و سبز در پارلمان اروپا و در غالب کشورهای عضو، نیرویی بوجود آمده در مقابل تدریس دین مسیح در مدارس که درس اخلاق را برای همه محصلین سه دین فوق وافرادلائیک پیشنهاد میکنند

نصرت شاد

افکارهایدگر تحت تاثیر فلسفه هستی گرایی ارسطو، ترکیبی از عناصرارسطویی و ارزشهای نیچه ای هستند. او بر اثر شوک ناشی از مطالعه بعضی از آثار نیچه و کیرکگارد، از دین فاصله گرفت و بعنوان یک خداشناس مرتد سراغ فلسفه رفت

ما مستندسازیم، کار ما کاری رسانهای است. صداوسیما بهعنوان رسانهی ملی متعلق به کل جامعه و موظف به بازتاب واقعی رویدادهای اجتماعی و تنوع دیدگاههای متفاوت است؛ پس نباید سخنگوی یک جناح خاص باشد و بخش وسیعی از جامعه را حذف کند

انجمن قلم کردستان ایران

ما نیز صدای خود را همراه صدای مردم کرده، و خواهان ابطال نتیجه انتخابات هستیم. هم چنین خواهان آن هستیم که انتخابات دیگری به شیوهای دمکراتیک و شفاف، تحت کنترل و نظارت مردم و نهادهای بی طرف تدارک دیده شود

احمد زاهدی لنگرودی

نسل محروم از برآورده شدن نیازهای مختلف نسل سرخورده از انقلاب پدرانش که جز استبداد بار نداد، نسلی كه در رژیم اسلامی تمامی خواستههای فردی و گروهی انسانی شان سركوب شده؛ جوانانی كه هیچگونه امیدی به آینده ندارند؛ نسلی كه چیزی برای ازدست دادن ندارد،از درون شبی تار و تباه سربرآورده و فریاد می کشد. می شکوفد گل سرخ...

جبهه ملی ایران

از سایر هموطنان عزیز نیز میخواهیم که با شرکت در اعتراضات آرام و مدنی از اهداف این حرکت مردمی برای نائل آمدن به دمکراسی پشتیبانی کنند. همزمان با تظاهرات گسترده مردم در ایران، ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز به پشتیبانی از هموطنان در ایران، تظاهرات متعددی برگزار نمودند.

نورعلی تابنده

درویش در سیاست دخالت نمیکند. اما افراد درویش آزاد هستند، البته اکنون و در این برهه شرایط استثنایی حاکم است. حاج آقای کروبی که فریاد ما را به گوش مسلمین رسانیدند و پیوسته میرسانند پس درویشان به آقای کروبی توجه دارند و این بسیار طبیعی است و به طور قهری و طبیعی میخواهند زحمات و محبتهای آن جناب را جبران کنند.

در جهان برای قدرتمند شدن کشورها معیارهایی مشخص شده است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. کشاورزی قدرتمند و تولید کافی مواد خوراکی اولیه برای مردم اولین و اصلیترین دلیل قدرت، ثبات و امنیت اقتصادی هر کشور میباشد از این رو باید وابستگی 95% ایران به تمام مواد خوراکی را یک فاجعۀ ملی دانست. در چند سال گذشته به بهانۀ کمآبی و خشکسالی صنعت کشاورزی ایران به بدترین شرایط ممکن گرفتار آمده است

جهانگرد

امروز در آخرین لحظه تاریخی - نقد گذشته ای- پشت سر گذاشتن این وضعیت هستیم. پل گذار تخلیه غرب از" شرق شناسی"، و استهلاك عرب از اسلام شناسی. ما بالاخره در مرحله نهایی رهایی هستیم - از شاه خدا و پدر تا شاه سلطان مطلقه، از سلطان روشنگر تا ضرورت استقرار نظام رهبری، برنامه ریزی، و مدیریت كه اجبارا اجتماعی است

نصرت شاد

ازطرف دیگرهگل اهمیتی به سعادت شخصی نمی داد. اومی گفت که زندگی برای سعادت نیست بلکه برای خلاقیت است و تاریخ جهان هیچ گاه سرزمین سعادت نبوده ونخواهدبود. وی به تحقیرکسانی پرداخت که درجستجوی سعادت شخصی بودند. درنظراو هدف زندگی وجامعه، سعادت افراد نیست چون روح جهان مخالف هم دردی است و برای سعادت و بیچاره گی فردی ارزشی قائل نیست

کاملیا همتی

آقای دکتر علی اکبر فیاض استاد دانشگاه در این باره می گویند "ملت ایران خاطره دوستی لنین و کشور او را هرگز فراموش نمی کنند، زیرا از همان اغاز ذست دوستی بطرف ایران دراز کرد و زنجیر های اسارتی را که دولت روسیه تزاری بر دست و پای ما بسته بود از هم گشود"

صفحه‌ها