گوناگون

مریم رحمانی

دنبال روزنامه های اصلاح طلب می گردم. عکاس روزنامه جوان می گوید: «می خوای بری کوچه چپی ها ؟ پشت ایرناست...» و با خنده می گویم : چرا اینقدر آن ها را پس و پشت پرده برده اند؟ می گوید: «فارس رو می بینی...

ا مروز بیش از هر زمانی اقدام همه جانبه و مشترك نیروهای جمهوریخواه و دمکرات می تواند به مبارزه نیروهای فعال در جنبش سبز مفید و موثر واقع شود. از نظر ما تنها در چنین وضعیتی است كه می توان ارتباط و...

جیمز بوکان
ترجمه از:
نصرالله قاضی

در این مقاله تحقیقی جیمز بوکان سعی کرده است که به یک بررسی دقیق و برخاسته از اخبار و اطلاعات صحیح بپردازد و دلائل بن بست های امروزی رژیم ایران را در میان تاریخ و فرهنگ ایران جستجو کرده وبه انقلاب...

نصرت شاد

فلسفه گزنوفان بخشی از الهیات تفکر یونان در ماقبل تاریخ است. او تاثیر مهمی روی فیلسوفان پیش از سقراط گذاشت و توانست فلسفه رااز اسطوره گرایی نجات دهد وبسوی منطق هدایت کند

لنارت بهرسون
ترجمه از:
اسحاق نجم الدین

همه وقت رشدی در فعالیت های فرهنگی می گذرد. او از معاشرت با مردم لذت می برد. او می گوید: رمان خوب بر عاج فیل گذاشته نشده تا نویسنده به فیل دست یابد و از روی عاجش رمان بردارد، بلکه رمان در اتاقی که...

نصرت شاد

زنان و ادبیات ضد دیکتاتوری استالینیستی

سهرابی

انگلیس، فرانسه، و آلمان، هریك به نحوی، از قرن شانزدهم تا قرن هیجدهم، سرزمین این كشمكش بین سقراط و گالیله بودند. هرسه "حامله" و در حال "زایمان" یك "فرزند" بودند، اما "حاملگی، درد زایمان، زایمان"...

عبدالعلی بازرگان

به زودی شیوه: "همه با هم"، تبدیل به "همه بامن" شد و شعار: "حزب فقط حزب الله ..." آن "همگرائی" شکوهمند را به "واگرائی" فضاحتباری، که آثارش به تفرقه مثال زدنی امروز انجامیده است مبدل کرد

فراز یکیتا

میان هزاران عكس، تصویر و نوشته ی مربوط به صحنه های محاكمه، اعدام و جنازه های اعدام شدگان، حافظه ام صحنه هایی از اعدام مبارزین را از ژرفای اندیشه هایم بیرون می كشد و واژه ی دهشت بار "اعدام" در ذهنم...

هرتا مولر
ترجمه از:
اسحاق نجم الدین

علیرغم این که من سال ها با فکر دیکتاتوری به مبارزه برخاسته ام اما هنوز میوه نداده است و در حالی که بیست سال از سقوط چائشسکو می گذرد، هنوز مبارزه برای دمکراسی ضروری است. اما تا کی؟

فریدون احمدی

پرسش این است که چه عواملی باعث می شود که تجاوز جنسی به دختران و پسران این مرز و بوم، به عنوان یک واقعیت پذیرفته می شود، این پذیرش به سطح یک تصمیم حکومتی فرامی روید و بالاترین مقامات روحانی- نظامی...

نصرت شاد

گئورگه الیوت تا امروز یکی از مهمترین نویسندگان رمان درادبیات انگلیس است. او نه تنها خالق رمان های سیاسی بود بلکه یکی از روشنفکرترین وباسوادترین زنان قرن 19 اروپا نیز بشمار می آید

نصرت شاد

دراینجا بطور مختصر به زندگی و آثار دوزن برنده جایزه نوبل در ادبیات اشاره میشود. یکی لهستانی است که در مکتب رئالیسم سوسیالیستی سرود- و دیگری اهل آفریقای جنوبی است که به سبک رئالیسم انتقادی نوشت

نصرت شاد

تونی موریسن در رمانهایش به شرح و تفسیر و نمایش زندگی سیاهان می پردازد. درنظر او هویت سیاهان آمریکایی شامل – ارثیه آفریقایی فرهنگ آنان، دوره برده داری، مبارزه برای آزادی وتساوی حقوق، می باشد

نصرت شاد

خلاف سیاست پینوشه که کوشید اوراشاعری مذهبی وغیرسیاسی معرفی نماید، اوشاعری شورشی برای مبارزات آزادی خواهانه مردم آمریکای لاتین بود

پر. ج. آندرسون
ترجمه از:
اسحاق نجم الدین

اورول معتقد بود که غرب نباید از کمونیسم هیولایی بسازد، بلکه باید با انعطاف سیاسی راه را برای دمکراسی سوسیالیستی هموار کند.

نصرت شاد

اوموضوعات سیاسی را با مسایل زنان درادبیات مخلوط می کند وبا کمک واقعیت، رویا،و خاطره، به ذوب و ادغام موضوعاتی مانند خانواده، وطن، وجهان می پردازد

خلیل آبادی

جهانبینی و دستگاه اعتماد، بهرحال، در هر شخص و مستقل از سطح دانش و تحصیل، موقعیت اجتماعی، شغلی، درآمدی، و كلا هر ویژگی خوب و بد او وجود دارند. تنها تفاوت در سطح آگاهی نسبت به آنها میباشد، و كنترل و...

نصرت شاد

بخش مهمی ازفیلسوفان یهودی غرب ازجمله هواداران وبنیادگذاران جریان فلسفی نئوکانتیسم بودند. این رشته فلسفی در آغازقرن بیست درآلمان، یکی ازرشته فلسفه های تعیین کننده بود. نئوکانتیست ها فکرمی کردند با...

کارل رودیک
ترجمه از:
اسحاق نجم الدین

هر جایی که روشنفکران توانستند قدرت سیاسی را تسخیر کنند، به علم و آموزش توجه خاصی مبذول می کردند. آن ها از ارزش های دمکراتیک برای رشد و توسعه دانش عمومی یاد می کردند، و بدون پشتوانه علمی خطر بازگشت...

صفحه‌ها