دیدگاه‌ها

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

امنیت در ایران صرفا ابزاری شده است برای کنترل مردم . میگویند امنیت خارجی برای مردم ایجاد کردند. آیا امنیت داخلی ملاک نیست؟ امنیت در مفهوم سنتی آن دارای دو بْعد داخلی و خارجی است که بر حسب آن، دولت...

رقیە دانشگری (فران)

بخشی از جامعه ی سیاسی ایران نیز آنقدر در این دنیا لولید و غوطه خورد که به بوی کهنگی و فرسودگی و آلودگی خود به همان تعفن خو کرد. این بخش از نیروی روشنفکری کشور در چهار دهه پیش متوقف ماند و ندید که...

ف.تابان

من به روزی هم فکر می کنم که کشتی بان را سياستی ديگر آيد و بنا به هر دليلی تصميات ديگری در مورد آينده ی کشور ايران بگيرند - صرف نظر از اين که تا چقدر موفق شوند و يا نشوند - آن وقت ديگر دوربين های...

نظر2
علی قره جه لو

در این نوشته به یکی از جنبه های پر مناقشه بحران اوکراین پرداخته می شود که به نظر می رسد از گره های اصلی درک و یا عدم درک درست از بحران اوکراین است. آیا "اقدام پیشگیرانه" روسیه در بهم زدن طرح های...

نظر1
م.نوید

حذف یارانه ها شکافهای طبقاتی را تشدید وفروپاشی را شتاب می بخشد. ازهمان ابتدا ی دولت رئیسی معلوم بود که وی با ترکیب متناقض کابینه اش برنامه ای برای تغییر ریل های اقتصادی واصلاح نظام به شدت...

تقی روزبه

هدف این نوشته به سهم خود نگاهی است به کل پیکره بحران و نقبی به ریشه های چند لایه و کثیر الوجوه و گیج کننده آن با تمامی تناقضات و تهدیدها و فرصت هایش، اجتناب از ساده سازی های معمول و کلیشه ای و یا...

برند کرامر، ترجمه رضا کاویانی

به مناسبت زادروز کارل مارکس" ۱۸۱۸- ۱۸۸۳". سفری در زمان با ماتیاس گرفرات، کارشناس مارکس. ۱۵۵ سال بعد از انتشار کتاب سرمایه. کارل مارکس در مورد دیجیتالی شدن، درآمد پایه بی قید و شرط با پوپولیسم راست...

  رضا کاویانی

راینر هافمن رئیس کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان: هیچ تسلیحاتی به قیمت صلح اجتماعی وجود ندارد.
هافمن در سخنرانی خود هشدار داد که: این پول برای سرمایه گذاری در آینده و کارآمدی دولت رفاه...

نظر1
دنیز ایشچی

جنبش های سوسیالیستی و کارگری، تنها و تنها از طریق تثبیت نقش و سهم قدرتمند خویش در کسب حاکمیت و قدرت سیاسی و حفظ و تداوم مستمر این قدرتمداری قادر خواهند بود امکان تحکیم نظام اقتصادی سیاسی کار...

فرخ نعمت پور

ایجاد نظام لیبرال دموکراتیک در کشورهای غیر مدرن کە در آن امکان حضور چپ و جنبشهای کارگری در سطح گستردە فراهم شوند، می تواند اینگونە کشورها را وارد روندی کند کە در آن امکان پیشبرد مبارزە طبقاتی در...

بهرام رحمانی

بی‌گمان باید با صدای بلند و قاطع حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و خواهان قطع فوری این جنگ خانمان‌سوز و ویران‌گر شد. اما در عین حال نباید به دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت‌های عضو ناتو در...

بهرام رحمانی

برتراند راسل، فیلسوف، مورخ، جامعه‌شناس انگلیسی و دارنده برنده جایزه نوبل درباره عملکرد کلیسا در برخورد با اپیدمی طاعون گفته است: «زندگی خود از عشق الهام می‌گیرد و با دانش هدایت می‌شود. در قرون...

فرخ نعمت پور

عملا آلترناتیوی برای دولت ابراهیم رئیسی وجود ندارد. در واقع دولت سیزدهم تبلور واقعی اصولگرایان در نهاد دولت است و حاکمیت بە ناچار با آن خواهد ساخت. و آنچە در انتظار مردم و کشور خواهد بود، وخامت...

رضا کاویانی

آیا ما باید بعد از تقریبا به فاصله یک قرن از کودتای سید ضیا, این بار منتظر یک کودتای روسی باشیم ؟ آنچه مسلم است که سرسپردگی سپاه و حکومت به روسیه, برای مردم ایران مسلم شده است و حتی بخشی از واکنش...

فرخ نعمت پور

بە صراحت می توان گفت کە با حجم بزرگی از جنگ تبلیغاتی کە هم اکنون میان روسیە و غرب در جریان است، و با توجە بە گستردگی حضور نظامی روسیە در اوکراین و کمکهای بی دریغ و روزافزون ناتو بە کیف، ما کماکان...

نظر1
فرخ نعمت پور

اما قبل از اینکە ما وارد جهان چند قطبی شدە باشیم، وارد دوران پر تشنجی شدەایم با خصوصیات: ١ـ رئال پولتیک و ٢ـ جنگ. و این دو با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. جائی کە رئال پولیتیک حاکم است، بعلت اعتقاد...

رقیه دانشگری

این تنش بزرگ اما بیانگر آن است که جهان از درد زایمانی سخت به خود می پیچد. زایمانی که فارغ از پسندهای این و آن ناگزیر از انجام است. شاید صفحه ی روزگار آن را این بار به نام مصاف روسیه با ناتو در...

نظر2
  ترجمه، رضا کاویانی

جنگ روسیه و اوکراین، نارضایتی های طولانی مدتی را در جامعه آلمان از خود بر جا خواهد گذاشت که یادآور کلیشه های دوران کنراد آدناور است: "روسی" بار دیگر دشمن است.*۱ ما باید از ساختن تصویری همیشگی از...

م. نوید

تاریخ را نمی توان به کلان روندها یی جهانشمول فروکاست و با کلان روندهای خیر و شری توضیح داد. تاریخ بر بستر امکان ها و واقیت های انضمامی قابل توضیح است نه با مفاهیم الهیاتی و انتزاعی خیر و شری....

فرخ نعمت پور

خلاصە اینکە در شرایط سرکوب هر گونە گفتمان غیر حکومتی در کشور، آنچە بیشتر مشاهدە می شود اعتراضات صنفی است و بە این ترتیب مردم ما فعلا علنا از طرح خواستهای سیاسی خود، بویژە در فرم خیابانی، عقب...

صفحه‌ها